Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow

Regulamin głosowania internetowego „CASHLESS PAY 2022” i zasad przyznawania nagród uczestnikom głosowania 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania akceptuje treść́ Regulaminu i zobowiązuje się̨ stosować́ do jego postanowień́. 
2. Organizatorem głosowania internetowego jest Cashless spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Odkrytej 48B lok. 302, 03-140 Warszawa, NIP 5242775144, zwana dalej Organizatorem. 
3. Niniejszy regulamin udostępniony jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom Głosowania na stronie internetowej www.cashless.pl/. 
§ 2 Przedmiot głosowania internetowego oraz sposób głosowania 
1. Głosowanie internetowe ma charakter ogólnodostępny i może wziąć́ w nim udział każda pełnoletnia osoba. 
2. Celem głosowania internetowego jest oddanie głosu na najlepsze rozwiązania płatnicze Cashless Pay 2022 i najciekawszą kartę płatniczą 2022 roku oraz zdobycie przez Uczestników Głosowania nagród. 
3. Głosowanie internetowe trwa od 22 grudnia 2022 r. od godz. 12.00 do 15 stycznia 2023 r. do godz. 14.00 w serwisie internetowym. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu. Przy czym przedłużenie terminu zakończenia głosowania nie stanowi zmiany regulaminu. 
4. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez Uczestnika Głosowania na wybrany produkt zgłoszony do konkursu Cashless Pay 2022, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza do głosowania na stronie www.cashless.pl. Formularz do głosowania dostępny jest po wybraniu rozwiązania oraz karty płatniczej, na które Uczestnik Głosowania chce zagłosować, wpisaniu uzasadnienia oraz swojego adresu email i kliknięciu przycisku „Oddaj głos”.
§ 3 Ogłoszenie wyników głosowania internetowego 
1. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi w styczniu 2023 r. podczas Cashless Breakfast Panorama Polskich Płatności. 
2. Produkty, które uzyskają największą liczbę̨ głosów w głosowaniu internetowym opisanym § 2 otrzymają tytuł Cashless Pay 2022 oraz tytuł najciekawszej karty płatniczej 2022. 
3. Wyniki głosowania internetowego zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej www.cashless.pl 
§ 4 Sposób przyznawania nagród 
1. Warunkiem udziału w głosowaniu internetowym z nagrodami jest zagłosowanie na wybrany przez siebie produkt zgłoszony do konkursu Cashless Pay 2022.. 
2. Każdy oddany głos zapisywany jest w bazie Organizatora. 
3. Przyznane zostaną następujące nagrody rzeczowe: 
2 x Słuchawki douszne APPLE AirPods II Biały  (lub podobne)
2 x Słuchawki dokanałowe SONY LINKBUDS S WFLS900NB Czarny (lub podobne)
3 x Słuchawki nauszne JBL JR310BT Czerwony (lub podobne)
2 x Mi Smart Band 6 NFC
3. Nagrody zostaną̨ przyznane Uczestnikom, których uzasadnienia podane w formularzu głosowania jury konkursu uzna za najciekawsze. 
4. Ogłoszenie listy nagrodzonych Uczestników Głosowania nastąpi poprzez jej zamieszczenie na łamach serwisu cashless.pl. 
5. Nagrodzeni Uczestnicy Głosowania zostaną̨ powiadomieni o otrzymaniu nagrody mailowo przez przedstawiciela Organizatora do dnia 15 lutego 2023 r. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy Głosowania zobowiązani są dodatkowo do potwierdzenia danych niezbędnych do wysłania nagrody kurierem do dnia 20.02.2023 r. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator. 
6. Nagrodzeni Uczestnicy Głosowania tracą̨ prawo do nagrody, jeżeli Organizator nie będzie mógł się̨ z nimi skontaktować do dnia 28 lutego 2023 roku, a także gdy nie podadzą̨ oni danych osobowych do wysłania nagrody w tym samym terminie. W tym przypadku nagrody pozostają̨ do dyspozycji Organizatora. 
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają̨ wymianie na gotówkę̨. 
8. Nagrody zostaną̨ dostarczone w ciągu 30 dni od dnia pisemnego otrzymania danych do wysłania nagrody na koszt Organizatora lub w trybie ustalonym z nagrodzonym Uczestnikiem Głosowania. 
§ 5 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w głosowaniu internetowym i przyznawania nagród Uczestnikom Głosowania. 
2. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Głosowania wyrażają̨ zgodę̨ na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją głosowania internetowego „Cashless Pay 2021” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
3. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Głosowania wyrażają̨ zgodę̨ na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. 
4. Dane osobowe uczestników głosowania przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Wszelkie spory związane z niniejszym głosowaniem internetowym będą̨ rozpoznawane przez sad właściwy dla siedziby Organizatora 

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies