Partnerzy strategiczni
MasterCard Visa BLIK
Partnerzy wspierający
KIR ITCARD Polcard
Partnerzy wspierający
Elavon Hitachi Vivus
Partnerzy wspierający
Pekao Wesub
Partnerzy wspierający
LexisNexis Autopay
Partnerzy merytoryczni
Związek Banków Polskich Polska bezgotówkow
Wygraj iPhone’a X z Play Ubezpieczenia. Taki konkurs tylko na Cashless

Jeżeli jeszcze nie zainstalowaliście aplikacji Play Ubezpieczenia, to teraz jest najlepszy moment, by to zrobić

Play Ubezpieczenia to aplikacja mobilna dla abonamentowych klientów indywidualnych Play, dzięki której możecie w łatwy sposób kupować ubezpieczenia. Co ciekawe apkę możecie wypróbować zupełnie bezpłatnie, gdyż jej operator oferuje jedną z wybranych i dostępnych w niej polis na rok za darmo. A teraz macie jeszcze jeden powód, by przetestować aplikację. W startującym dziś konkursie Cashless i Play Ubezpieczenia możecie wygrać atrakcyjne nagrody, w tym najnowszy smartfon iPhone X lub jeden z 15 głośników bezprzewodowych Philips BT50A.

Zasady konkursu są proste. Wystarczy:

- POBRAĆ aplikację,
- AKTYWOWAĆ dowolny produkt (np. bezpłatny),
- ODPOWIEDZIEĆ na pytanie: Jakie ubezpieczenie powinno się znaleźć w aplikacji Play Ubezpieczenia i dlaczego?

Odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z danymi kontaktowymi należy wysyłać na adres ubezpieczenia.play@play.pl do 11 marca 2018 roku, do godz. 24. Komisja konkursowa wyłoni najciekawszą odpowiedź wśród uczestników, którzy spełnili pierwsze dwa warunki konkursowe, czyli zainstalowali Play Ubezpieczenia i aktywowali w niej dowolną polisę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Cashless natomiast zwycięzcy e-mailem zostaną poinformowani o sposobie odebrania nagród. Więcej na temat aplikacji Play Ubezpieczenia możecie przeczytać tutaj.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości piszcie na adres ubezpieczenia.play@play.pl lub na kontakt@cashless.pl. Partnerami zabawy są:

REGULAMIN KONKURSU
"Wygraj iPhone X z Play Ubezpieczenia"


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie "Wygraj iPhone X z Play Ubezpieczenia" ("Konkurs").
2. Organizatorem Konkursu jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000217207, Regon 015808609, NIP 951-21-20-077, o kapitale zakładowym w wysokości 48.856.500,00 PLN, operator sieci Play („Organizator”).
3. Fundatorami nagród w Konkursie jest Organizator oraz Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, NIP: 524-030-23-93, REGON: 010594552, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000033882, o kapitale zakładowym w wysokości 110.382.876 PLN ("Fundatorzy").
4. Organizator, jest przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.02.2017 roku i kończy się w dniu 11.03.2017 roku.
6. Konkurs zostanie ogłoszony na portalu Cashless.pl oraz profilu Cashless na Facebooku.
7. Konkurs ma formę otwartą i nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
8. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która jest stroną zawartej z Organizatorem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty abonamentowej korzystająca z aplikacji Play Ubezpieczenia ("Klient Play"). Regulamin aplikacji Play Ubezpieczenia dostępny jest na stronie www.play.pl (link bezpośredni: https://www.play.pl/resources/pdf/2017/Regulamin-Play Ubezpieczenia.pdf)
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, ani osoby z nimi spokrewnione lub w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie Konkursu.
4. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

§ 3. Przedmiot Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Klient Play spełniający warunki określone w §2 ust. 2 powinien:
a) zainstalować aplikację Play Ubezpieczenia (zwaną dalej również "aplikacją") na swoim telefonie z systemem Android lub iOS oraz zarejestrować konto w aplikacji. Klienci, którzy w dniu rozpoczęcia Konkursu mają zainstalowaną już aplikację lub też już stworzone konto w aplikacji – mają spełniony powyższy warunek.
b) aktywować w aplikacji Play Ubezpieczenia dowolne (płatne lub bezpłatne) ubezpieczenie. W aplikacji dostępnych jest 31 ubezpieczeń płatnych oraz 3 bezpłatne.
c) odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: "Jaki nowy produkt ubezpieczeniowy chciałbyś, aby był dostępny w aplikacji Play Ubezpieczenia? Uzasadnij swoją odpowiedź". Odpowiedź na pytanie konkursowe ("Odpowiedź") powinna mieścić się w 1000 znaków. Odpowiedź należy wysłać na adres e-mail: ubezpieczenia.play@play.pl
2. W e-mailu zawierającym Odpowiedź, o którym mowa w ust. 1 pkt. c) Uczestnik Konkursu powinien podać następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu użytego do założenia konta w aplikacji Play Ubezpieczenia oraz adres e-mail służący do kontaktów z Organizatorem.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną Odpowiedź.
4. Uczestnik Konkursu musi być autorem Odpowiedzi.
5. Odpowiedzi w ramach Konkursu można nadsyłać do w okresie trwania Konkursu podanego w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu. Odpowiedzi przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na zasadach wskazanych w § 4 Regulaminu.

§ 4. Zasady wyboru Zwycięzców Konkursu

1. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową ("Komisja Konkursowa"), której zadaniem będzie ocena Odpowiedzi przesłanych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi pod kątem kreatywności i praktyczności zaproponowanego produktu ubezpieczeniowego, jaką wykażą się Uczestnicy w udzielanych Odpowiedziach.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru 16 zwycięskich Odpowiedzi, których autorzy zostaną nagrodzeni zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.
4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1) pkt a)-b) lub innych wymogów niniejszego regulaminu przez któregokolwiek z wybranych Uczestników Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze kolejną Odpowiedź.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w § 3 ust. 1) pkt a)-b). W celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu ww. warunków Organizator przekaże Protect.me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako właścicielowi aplikacji Play Ubezpieczenia następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu Uczestnika Konkursu.
3. Lista zawierająca imiona i nazwiska zwycięzców Konkursu ("Zwycięzcy") oraz miejscowość ich zamieszkania, zostanie opublikowana na portalu Cashless.pl oraz profilu Cashless na Facebooku.
4. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
a) 1 x telefon iPhone X 64GB, kolor space grey (wartość nagrody 4.526,40 zł).
b) 15 x głośnik bezprzewodowy PHILIPS BT50A (wartość nagrody 84,87 zł).
5. Organizator przyzna Zwycięzcom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wygranych nagród rzeczowych na pokrycie podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
6. Organizator pobierze od Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród, zgodnie z ustawą powołaną w ust. 5 powyżej, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
7. Organizator poinformuje drogą elektroniczną Zwycięzcę Konkursu o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, używając adresu mailowego podanego w e-mailu zawierającym Odpowiedź.
8. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu (w przypadku braku odpowiedzi do 7 dni kalendarzowych przez Zwycięzcę, na wiadomość wysłaną przez Organizatora na adres e-mail Zwycięzcy, Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego) ze Zwycięzcą jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
9. Organizator przekaże Zwycięzcy Konkursu nagrodę za pośrednictwem kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia Konkursu, na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest także do podpisania protokołu odbiorczego. Nagrodę można odebrać również w siedzibie Organizatora. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Zwycięzcy Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez Zwycięzcę, zmiany danych osobowych Zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej.
11. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
12. Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.

§ 6. Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie, dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród, jak również do opublikowania danych, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu.
2. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie lub wycofanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Konkursie, w szczególności wydanie nagrody.
5. Jeżeli Uczestnik zdecyduje o wycofaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: ubezpieczenia.play@play.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie elektronicznej na adres ubezpieczenia.play@play.pl lub pisemnej, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, z dopiskiem "Konkurs Wygraj iPhone X z Play Ubezpieczenia".
2. Reklamacje powinny zawierać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
3. Reklamacje spełniające wymogi określone niniejszym Regulaminem, będą rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W trakcie trwania Konkursu Organizator może dokonać zmian w Regulaminie, w szczególności zmiany czasu trwania Konkursu, a co za tym idzie terminu nadsyłania Odpowiedzi. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.
3. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na portalu Cashless.pl oraz profilu Cashless na Facebooku oraz w siedzibie Organizatora.

KATEGORIA
TEMAT DNIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies